Call Us: (+95) 9 776644416

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း

ယေန႔အခါတြင္ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါသည္ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာက်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါစီမံခ်က္၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ႏွင့္ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္စစ္တမ္းအရအသက္ (၂၅) ႏွစ္မွ(၆၄) ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအနက္လူ (၁၀၀) လွ်င္ (၁၀.၅%) ျဖင့္ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။


DM-Exercise15.1.2019-2