Call Us: (+95) 9 776644416

 အသင္းဝင္ျဖစ္ႏိုင္သူမ်ား

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ား

 
 

စိတ္ဝင္စားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား

 
 

အသင္းဝင္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး အသင္းသား

(အသင္းဝင္ေၾကး) က်ပ္ – ၅,ဝ၀ဝိ/-

(ႏွစ္စဥ္ေၾကး) က်ပ္ – ၂,၅၀ဝိ/-

 

အဖြဲ႕အစည္း

(အသင္းဝင္ေၾကး) က်ပ္ – ၁၀,ဝ၀ဝိ/-

 (ႏွစ္စဥ္ေၾကး) က်ပ္ – ၅,ဝ၀ဝိ/-

 

ႏိုင္ငံျခားသား

(အသင္းဝင္ေၾကး)        US $ 200

(ႏွစ္စဥ္ေၾကး)        US $ 100